DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu Przedszkole Publiczne w Dębowcu

• Wstęp Deklaracji
Przedszkole Publiczne w Dębowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do debowiec.przedszkolowo.pl

• Data publikacji strony internetowej: 2014-11-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• zdjęcia nie posiadają opisów meta,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
• Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
• Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna;
• Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej:ppdebowiec@debowiec.cieszyn.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

• Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


• Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać stopnie ( jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.
• W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
• Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
• W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


link do wiadomości ogólnych na stronie BIP :
https://debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4356&idmp=20&r=o
Przedszkolowo.pl logo