MISJA PRZEDSZKOLA

Misję przedszkola stanowi motto:

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych”Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko będzie traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dołożymy starań aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.Misja będzie realizowana w wyniku :1. Aktywnej i twórczej współpracy z rodzicami i wspieraniu rodziny w ukierunkowywaniu rozwoju dziecka

2. Organizacji zajęć w celu wszechstronnego rozwoju dzieci, ich zainteresowań i talentów

3. Kierowania się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi: prawdo, dobro, piękno, przyjaźń

4. Stale doskonalącej się kadry pedagogicznej

5. Nowoczesnych metod nauczania

6. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci

7. Sprawne zarządzanie placówką oświatowąGłównym celem działania jest dążenie do tego, aby przedszkole było dopełnieniem domu rodzinnego i spełniało funkcję wspomagającą i doradczą w wychowaniu i nauczaniu.Swoje działania opieramy na :

1. Opiece i nauczaniu w duchu tolerancji i akceptacji

2. Dostosowaniu zajęć wychowawczych i edukacyjnych do możliwości i potrzeb dzieci

3. Umożliwianiu dzieciom wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej

4. Rozwijaniu samodzielności dzieci, wyobraźni, fantazji oraz sfery uczuciowo – intelektualnej

5. Umożliwianiu wszystkim dzieciom wyrównywania szans edukacyjnych

6. Promowaniu zdrowia i postaw ekologicznych

7. Budowaniu poczucia tożsamości regionalnej

8. Kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za powierzone działania

9. Przygotowywaniu do dalszego etapu edukacji, osiąganiu dojrzałości szkolnej

10. Współpracy z rodzicami, uwzględnianiu ich potrzeb i oczekiwań

11. Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kompensowaniu braków rozwojowych


Przedszkolowo.pl logo