POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Niniejsza procedura została opracowana w oparciu o:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578);
 Ustawa z dnia 14 grudnia września 2016r. prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658.),
 Statut Przedszkola Publicznego w Dębowcu

§ 1

1. Przedszkole Publiczne w Dębowcu udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli na zasadach określonych w rozporządzeniu.

§ 2

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, oraz w środowisku społecznym.
2. W przedszkolu potrzeba objęcia uczniów i dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z:
a) niepełnosprawności;
b) niedostosowania społecznego;
c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) zaburzeń zachowania lub emocji;
e) szczególnych uzdolnień;
f) specyficznych trudności w uczeniu się;
g) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
h) choroby przewlekłej;
i) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) niepowodzeń edukacyjnych;
k) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
l) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

§ 3

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor placówki.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz inni specjaliści zatrudnieni w celu prowadzenia terapii z dzieckiem, w zależności od jego potrzeb wynikających z opinii i orzeczeń.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana z inicjatywy :
a) rodziców dziecka;
b) dyrektora;
c) nauczyciela, wychowawcy grupy przedszkolnej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
d) poradni;
e) kuratora sądowego;
f) pracownika socjalnego;
g) asystenta rodziny;
h) innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci;

§ 5

FORMY POMOCY

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
d) porad i konsultacji.
2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom/ opiekunom prawnym dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


§ 6

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA DZIECKA NIE POSIADAJĄCEGO ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku pomocy w trakcie bieżącej pracy.
2. Wychowawca grupy informuje o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz we współpracy z innymi nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną z dzieckiem.
3. Dyrektor przedszkola ustala formy udzielania pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacyjnym liczbę godzin zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
4. Wychowawca grupy, nauczyciele oraz specjaliści współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
5. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
6. Wychowawca oraz specjaliści pracujący z dzieckiem prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
8. O ustalonych dla dziecka formach , okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wymiarze godzin dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.


§ 7


POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA DZIECKA POSIADAJACEGO OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ LUB SPECJALISTYCZNEJ

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez dziecko opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.
3. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie.
4. Koordynatorem udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca grupy.
5. Wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi i wszystkimi nauczycielami uczącymi dziecko niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz ustala formy udzielania pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin.
6. Koordynator w formie pisemnej informuje rodzica/opiekuna prawnego o zaplanowanych formach pomocy.
7. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca grupy.
8. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy.


§ 8

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA DZIECKA Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po złożeniu wniosku.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w jest dobrowolne
i nieodpłatne.
3. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie.
4. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica/ opiekuna prawnego orzeczenia dyrektor przedszkola powołuje zespół składający się z nauczycieli uczących dziecko oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
5. Koordynatorem udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca grupy.
6. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica/ opiekuna prawnego orzeczenia zespół, o którym mowa w punkcie 4 opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
7. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności:
a) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
b) zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów,
c) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka,
8. Zespół, o którym mowa w punkcie 4, w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
9. Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. Zespół opracowuje IPET w terminie:
a) do 30 września danego roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną
b) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
11. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET- u jest dokonywania co najmniej 2 razy w roku uwzględniając ocenę efektywności wdrażanego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, w każdym jego elemencie.
12. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.
13. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący oraz specjaliści.
14. Spotkania zespołu, o którym mowa w punkcie 4, mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców/ opiekunów prawnych lub dyrektora.
15. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, w tym rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, każdorazowo jest odpowiedzialny wychowawca grupy.
16. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu.
17. O terminach spotkań zespołu w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, za każdym razem jest informowany rodzic/ opiekun prawny, który ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu.
18. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć osoba zaproszona przez przedszkole, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej).
19. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka otrzymuje kopię:
a) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
b) indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
20. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy – bezpośrednio pracujące z uczniem.

§ 9

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA REALIZACJI OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowywania, które są realizowane:
a) wspólnie z oddziałem przedszkolnym
b) indywidualnie z uczniem.
3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:
a) trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu;
b) w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
c) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu;
5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem oraz rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającąc efekty udzielanej dotychczas przez pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:
a) zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
b) zakres objęciadziecka zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;
c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
7. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
8. Na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych dziecka dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
10. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
a) dzieci objętych kształceniem specjalnym;
b) dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

§ 10

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i specjalistów w przedszkolu należy:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
2. Nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych i specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychoruchowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
4. Wychowawca lub dyrektor przedszkola, informuje innych nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup przedszkolnych oraz specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.

§ 11


WNIOSEK DYREKTORA PRZEDSZKOLA W SPRAWIE SKIEROWANIA DZIECKA DO PUBLICZNEJ PORADNI

1. W wypadku gdy dziecko, pomimo udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nie wykazuje poprawy w funkcjonowaniu, dyrektor przedszkola występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
Przedszkolowo.pl logo