RODO

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. W związku z powyższym, a także w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec Was jako Rodziców/Prawnych Opiekunów przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Waszych dzieci danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców/prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Dębowcu z siedzibą 43-426 Dębowiec ul. Szkolna 7 reprezentowane przez dyrektora.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iod.ppdebowiec@debowiec.cieszyn.pl
3.Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych),
b) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
c) organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.
4.Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. G RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowanie rekrutacyjnego. Podanie danych we wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola.
5.Dane osobowe dzieci i Państwa będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6.Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Przedszkolowo.pl logo