SYSTEM WZMACNIANIA ZACHOWAŃ POZYTYWNYCH...

SYSTEM WZMACNIANIA ZACHOWAŃ POZYTYWNYCH
I ELIMINOWANIA ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH U DZIECI


Dzieci to istoty społeczne, bardzo łatwo wpisujące się w sytuacje i schematy, które obserwują w otaczającym je świecie. Środowisko w którym dzieci przebywają ma duży wpływ na ich zachowania. Zachowanie jest zawsze narzędziem lub instrumentem do osiągnięcia pewnych konsekwencji i skutków, inaczej mówiąc jest ono zachowaniem instrumentalnym czyli sprawczym. Konsekwencjami mogą być pewne bodźce materialne i moralne. Według Behawiorystów te konsekwencje to są właśnie wzmocnienia.
U dzieci w wieku przedszkolnym możemy zaobserwować różne zachowania. Są dzieci, które nie sprawiają kłopotów wychowawczych, przestrzegają zasad zawartych w kontraktach grupowych, jak również takie, których zachowanie można uznać za niepożądane w grupie społecznej. Na zachowanie jednych i drugich dzieci wymagana jest odpowiednia reakcja, nie powinny one być pozostawione samym sobie. Pozytywne zachowanie dzieci bez odpowiedniego wzmocnienia - nagrody zacznie wygasać, natomiast wzmocnione zachowanie negatywne zacznie wzrastać.
Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,, Kodeks postępowania” zarówno wspieramy jak i motywujemy je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwujemy go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.


FORMY NAGRADZANIA WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ DZIECKA
• pochwała indywidualna np. z uściskiem dłoni nauczyciela, z gratulacjami dyrektora,
• pochwała przed rodzicami,
• pochwała przed grupą np. z oklaskami wszystkich dzieci,
• propozycja atrakcyjnego spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększanie zakresu jego obowiązków wobec grupy, przyznawanie przywilejów pełnienia dyżurów i wykonywanie innch czynności wskazanych przez nauczyciela,
• otrzymywanie drobnych nagród rzeczowych, np. emblematy uznania , (serduszka, naklejki),
• zastosowanie systemu żetonowego np. nagradzanie dzieci za zebranie największej liczby jabłuszek,.
NAGRADZAMY ZA:
• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• udział w akcjach na rzecz innych prowadzonych w przedszkolu,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w działaniach grupy.

KONSEKWENCJE W WYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA DZIECI:
• Upomnienie słowne indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad).
• Upomnienie słowne wobec grupy.
• Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
• Okazywanie niezadowolenia – gest, mimika, wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka.
• Czasowe odsunięcie od zabawy.
• Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.
• Rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji).
• Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
• Spędzanie kilku minut na "krzesełku myślenia" przy nauczycielu
• Wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia).
• Wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań).

KONSEKWENCJE STOSUJEMY ZA:
• Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu.
• Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych.
• Zachowania agresywne.
• Niszczenie wytworów pracy innych - ich własności.
• Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
Kodeks akceptowanych społecznie sposobów wyrażania złości
Kiedy ogarnia mnie złość mogę:
1. Płakać
2. Położyć się na podłodze
3. Tupać w kącie
4. Uderzać rękami o dywan
5. Zacisnąć mocno dłonie w pięści, aby zgromadziło się w nich całe moje napięcie, a potem mocno je strzepnąć
6. Zrobić trzy powolne wdechy i wydechy
7. Dmuchać na piórko, aby jak najdłużej utrzymywało się w powietrzu
8. Nadmuchać balon tak, że aż pęknie
9. Podrzeć stare gazety
10. Zgniatać stare gazety, plastelinę, plastikową osłonę z bąbelkami powietrza
11. Narysować swoją złość
12. Porozmawiać o swoich emocjach z dorosłym lub innym dzieckiem
Przedszkolowo.pl logo